Adatvédelmi nyilatkozat

Ezen honlap - a továbbiakban (Weboldal) - üzemeltetői kijelentik, hogy az adatkezelési elveik összhangban vannak a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény II. fejezete (a továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelemről, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseivel.

Ezek alapján a Weboldal üzemeltetői kijelentik, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók önként veszik igénybe, így az ehhez szükséges adatok kezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul. Az Weboldal az adatvédelem elveit messzemenően betartva csak annyi és olyan adatot kér a Felhasználótól, amennyi a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez feltétlenül szükséges. A Weboldal üzemeltetői kijelentik, hogy a felhasználók személyes adatait bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

Harmadik fél számára az adatokat csak a Felhasználó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján továbbítja. Az adatokat a Weboldal üzemeltetői csak és kizárólag abban az esetben továbbítják harmadik személynek, ha azt jogszabály, hatósági eljárás, vagy bíróság elrendeli. Az adattovábbításokra csak abban az esetben kerül sor, ha a Weboldal üzemeltetői a Felhasználót előzetesen, részletesen és egyértelműen tájékoztatták az adattovábbítás céljáról, és arról, hogy az adatokat kinek továbbítja. Az adattovábbításra vonatkozó hozzájárulások bármikor visszavonhatók.

Az adatkezelés célja, a rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok ( E-mail cím) tárolása azért szükséges, hogy a hírlevél szolgáltatást biztosítani tudjuk. Hírlevelünk nem tartalmaz reklámot, csak az adott napon közzétett cikkeink linkjét!

Adatkezelők: Az oldaltulajdonos és a webmester.

Az adatkezelés időtartama: A megadott személyes adatok kezelése a feliratkozás időpontjától kezdődik és annak törléséig tart. A felhasználó bármikor kérheti adatai törlését, illetve a leiratkozás link segítségével bármikor maga is törölheti, ekkor törlésre kerül az adatbázisból.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címen kizárólag ő veszi igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

A kontributor kérésére tájékoztatást adunk a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adjuk meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon javítjuk, vagy töröljük a kért adatokat.

Az érintett a jogait a weboldal elérhetőségeket tartalmazó menüpontjában közzétett emailcím(ek)en gyakorolhatja.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes. Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a jelentkezés során harmadik fél adatait, vagy fiktív személy adatait adta meg vagy használata során bármilyen módon kárt okozott, jogosultak vagyunk a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Ilyen esetben minden tőlünk telhető segítséget megadunk az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A fenti önkéntes adatszolgáltatáson túl a Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő felhasználó az információs önrendelkezési jogával élve szabadon dönthet adatainak nyilvánosságáról, illetve arról, hogy a személyes adatait a Weboldal szolgáltatásainak használata során kivel osztja meg.

Az Weboldal üzemeltetői az adatkezelését az adatminőségre vonatkozó előírásokhoz igazítja, azaz az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes.

Lásd még:

cookie (süti) szabályzat
jogi nyilatkozat